Regulamin

I.    Postanowienia ogólne

1.    Wydawnictwo w tym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową https://prosiebardzo.pl/, zwany dalej „Sklepem Internetowym” prowadzi FUNDACJA NARYSUJ MI BARANKA,  Gertrudy Konatkowskiej 46, 60-465 Poznań, NIP 7812017247, REGON 388066490, KRS 0000881384.

2.    Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@prosiebardzo.pl tel.: 731429881, 

3.    Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4.    Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5.    Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6.    Właściciel https://prosiebardzo.pl/ zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. 

7.    Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (rozdz. IX.) wyjątkowo NIE przysługuje przy zakupie, dzienników, czasopism, periodyków i treści cyfrowych w formie eBook. 

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://prosiebardzo.pl/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2.    Właściciel – FUNDACJA NARYSUJ MI BARANKA,  Gertrudy Konatkowskiej 46, 60-465 Poznań, NIP 7812017247, REGON 388066490, KRS 0000881384.

3.    Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

4.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

6.    Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie – Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (wpisany w CEIDG), zyskuje uprawnienia Konsumenta, jeżeli nabyty produkt/usługa nie ma dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej.

7.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie.

8.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

9.    Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1.    W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

o    urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

o    dostęp do sieci Internet

o    adres poczty email

2.    Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.    Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4.    Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://prosiebardzo.pl/ i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.
 
IV. Rejestracja i Logowanie

1.    Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail, hasło oraz szczegółowe dane osobowe, za pomocą formularza.

2.    Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3.    Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4.    Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

5.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6.    Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: 

o    przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

o    dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

7.    Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

8.    Zarejestrowany Klient ma możliwość:

o    dostępu do statusu oraz historii zamówień;

o    otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

o    informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

o    zamówienia Produktu;

o    zmiany swoich danych;

o    zmiany swojego hasła;

o    sprawdzenia swoje zamówienia.

9.    Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link potwierdzenie rejestracji.

10.    Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

V. Realizacja zamówień

1.    Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.

2.    Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

3.    Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

4.    Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5.    Klient składa zamówienie w następujący sposób:

o    wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

o    podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

o    wybór formy dostawy i płatności;

o    zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuje i place”;

o    wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

o    zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

6.    Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

7.    Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:

o    wysłanie wiadomości e-mail na adres:……………………… 

o    telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.:……………………….. 

8.    Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 7, pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.

9.    Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 8, powinien podać:

o    nazwę, rozmiar i ilość produktów; 

o    imię i nazwisko odbiorcy; dokładny adres dostawy; 

o    numer telefonu kontaktowego;

o    adres e-mail zamawiającego.

10.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

11.    Klient ma możliwość odbioru osobistego z wyznaczonego miejsca. 

VI. Treści cyfrowe (eBook)

1.    Klient ma możliwość zakupu tzw. treści cyfrowych m.in. w formie E - book.

2.    Do złożenia Zamówienia na E-book niezbędne jest posiadanie Konta w Sklepie Internetowym.

3.    Jedyny dostępną metodą płatności jest zapłata z góry za pomocą płatności elektronicznych.

4.    E-booki dostępne są w formatach PDF oraz ePub i MOBI, przy czym każdy z e-booków ma format PDF, a jedynie wybrane mają dodatkowo format ePub lub/i MOBI Jeśli dla danej publikacji e-book ma zarówno format PDF, jak i ePub lub/i Mobi, formaty te sprzedawane są łącznie (tzw. multiformat).

5.    Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

6.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom-Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z produktu przez wyrażenie zgody się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i aktywację produktu w sekcji “E-booki” w Koncie użytkownika.

VI. Forma płatności

1.    Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

o    przelewem;

o    zapłaty za pośrednictwem systemu płatności.

2.    Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VII. Ceny

1.    Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

2.    Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

3.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

1.    Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:

  • Poczta Polska
  • Kurier
  • Paczkomaty
  • Wysyłka elektroniczna

2.    Termin dostawy to 14 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

3.    Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4.    Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

5.    Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6.    Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami, którzy mają uprawnienia konsumenta. (Definicja w rozdz.II pkt. 7 niniejszego regulaminu).
1.    Z zastrzeżeniem rozdz. I pkt. 7 niniejszego regulaminu, Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy: 

•    FUNDACJA NARYSUJ MI BARANKA,  Gertrudy Konatkowskiej 46, 60-465 Poznań

•    adres email: kontakt@prosiebardzo.pl

2.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: FUNDACJA NARYSUJ MI BARANKA,  Gertrudy Konatkowskiej 46, 60-465 Poznań.

4.    Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Klient, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5.    W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6.    Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

8.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

o    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

o    świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

o    świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o    świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

o    świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

X. Prawo Konsumenta do rękojmi

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

1.    Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2.    Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.:

•    listownie na adres: FUNDACJA NARYSUJ MI BARANKA,  Gertrudy Konatkowskiej 46, 60-465 Poznań.
o    elektronicznie na adres: kontakt@prosiebardzo.pl

3.    W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4.    Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5.    W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7.    Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8.    Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9.    Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

XII. Pozostałe

1.    Regulamin jest dostępny pod adresem: https://prosiebardzo.pl/.  

2.    Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3.    Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

4.    Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzeniach roszczeń. Konsument może skorzystać z polubownego rozwiązania sporów drogą elektroniczną np. za pomocą unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.    Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy przy Sądzie Arbitrażowym Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. 

LOGOWANIE

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło? Nie masz konta? Załóż je!