Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu ProsieBardzo.pl

1.    Administratorem danych jest FUNDACJA NARYSUJ MI BARANKA,  Gertrudy Konatkowskiej 46, 60-465 Poznań, NIP 7812017247, REGON 388066490, KRS 0000881384.
Administrator prowadzi działalność wydawniczą w tym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową https://prosiebardzo.pl/, zwany dalej „Sklepem Internetowym” prowadzi 

2.    Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie https://prosiebardzo.pl/. 

3.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.

4.    Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.    Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

6.    Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu https://prosiebardzo.pl/ lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep https://prosiebardzo.pl/ jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep https://prosiebardzo.pl/. 

7.    Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

a) właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),

b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami),

c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

8.    Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9.    Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.

10.    Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

11.    Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych finansowych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.

12.    Użytkownik ma prawo do usunięcia, zmiany, modyfikacji danych, przeniesienia danych oraz do sprzeciwu. 

13.    Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep https://prosiebardzo.pl/.

14.    Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Sklepem https://prosiebardzo.pl/ podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.

15.    Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO.

LOGOWANIE

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło? Nie masz konta? Załóż je!